Đang thực hiện
Du học Úc - Tổng hợp các gói học bổng 2020

+ Học bổng Trường Eynesbury:
- Học bổng trung học - Năm 10: 30% & 50% - GPA 7.0-8.5
- Học bổng trung học - Năm 11: 30% - GPA 8.0
- Học bổng chương trình dự bị: 30% - GPA 8.0
- Học bổng cao đẳng: 20% - GPA 6.0
- Chương trình tiếng Anh: AUD$4.000 (10 tuần) cho học sinh nộp đơn vào chương trình cao đẳng và đại học ở The University of Adelaide hoặc UniSA.

+ Học bổng Deakin College: lên đến 20% cho chương trình dự bị. GPA >= 8.0

+ Học bổng của Edith Cowan College cho chương trình tiếng Anh 10 tuần: AUD$4.000 

+ Học bổng của SAIBT: AUD$4.000 cho chương trình tiếng Anh và học bổng Early Bird AUD $1.000
 
+ Học bổng SIBT: AUD $4.600 - 5.000 cho chương trình dự bị vào đại học Western Sydney (Campus Sydney)

+ Học bổng của James Cook College:
Chương trình dự bị/ cao đẳng cho kỳ nhập học 10/2019 và 2/2020 - trị giá A$2.500

+ Học bổng của James Cook University (Úc): AUD $2.500 cho chương trình dự bị

+ Học bổng Curtin College
lên đến 12.5% cho chương trình cao đẳng, nếu bạn đạt được từ 65% ở chương trình cao đẳng thì sẽ được cấp tiếp học bổng 12.5% cho năm nhất tại đại học Curtin

+ Học bổng trường Griffith College: AUD$1.000 - $2.000

+ Học bổng Western Sydney University:

- Bậc đại học: A$5.000 - A$7.500 mỗi năm, có thể cấp lại lên đến 3 năm
- Bậc sau đại học: A$5.000 - A$7.500 mỗi năm, có thể cấp lại lên đến 2 năm

Học bổng Taylors College cho chương trình trung học: A$2.500 - A$5.000

Học bổng của Flinders International Study Centre:

Dành cho chương trình dự bị đại học, cao đẳng và dự bị thạc sĩ: A$2.500 - A$5.000 - A$7.500

Học bổng của Australian National University

Dành cho chương trình dự bị đại học A$2.500 - A$5.000


Học bổng của The University of Sydney:
+ Dành cho chương trình dự bị: A$2.500 - $5.000
+ Học bổng Progression : A$5.000 - A$40.000 cho năm đầu tiên của chương trình cử nhân

Học bổng của Charles Sturt University:
Dành cho chương trình đại học và sau đại học: A$2.000 - A$4.000

Học bổng của The University of Western Australia:

+ Dành cho chương trình dự bị đại học và cao đẳng: A$2.500 - A$5.000
+ Học bổng Progression: A$5.000 - A$8.000 - A$10.000 - A$15.000/ năm